Trina Solar Vertex Modules Take Middle East Market Into the Era of 500W+ Output